Conference Co-Chairs

Andrew Chi-Chih Yao
Tsinghua University
Yinyu Ye
Stanford University

General Co-Chairs

Shouyang Wang
ShanghaiTech University
Jingyi Yu
ShanghaiTech University

PC Co-Chairs

Jugal Garg
University of Illinois at Urbana-Champaign
Max Klimm
Berlin Institute of Technology
Yuqing Kong
Peking University

Local Organization Committee

Yukun Cheng
Jiangnan University
Tracy Xiao Liu
Tsinghua University
Biaoshuai Tao
Shanghai Jiao Tong University
Dengji Zhao
ShanghaiTech University

Steering Committee